Национална Студентска Олимпиада по Математика, Созопол - 2007

 
НСОМ'07
НАЧАЛО
Регламент
Конспекти
Настаняване
Регистрация
Програма
Контакти
Участници
Форум
Задачи
Решения в група А
Решения в група Б
Решения в група В
 

УАСГ - София; ТУ - София

РегламентРЕГЛАМЕНТ НА НСОМ'07

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) е математическо състезание, ко­е­то се провежда поне един път годишно, между студенти по бакалавърски програми или по ма­гистърски програми след средно образование.

2. НСОМ има за цел да повишава интереса на студентите към математиката и да създава условия за обмен на опит и сред преподавателските екипи.

3. Върховен орган на НСОМ е Националното съвещание (НС), в което с право на глас участва са­мо един представител на Висше училище (ВУ), участващо в НСОМ. НС се свиква поне веднъж годишно. За приемане на решенията на НС се броят и гласовете, декларирани чрез писмено ста­новище (изпратено по факс, обикновена или електронна поща).

4. Организирането и провеждането на НСОМ се осъществява от ВУ, наричано накратко “до­ма­кин” с организационен комитет, жури и комисия за оценяване.

5. Националното съвещание избира домакина и комисията за оценяване.

6. Домакинът определя организационния комитет.

7. Жу­ри­то се състои от председател и членове. В състава на журито се включват пред­ста­ви­тели на различни ВУ или ИМИ на БАН. В състава на журито трябва да има по два­ма или трима пред­ставители от всяка от групите по т. 15. Журито може да има до­пълнително почетен пред­седател. Съставът на журито се утвърждава от Уп­ра­ви­телния съвет на Съюза на математиците в България по предложение на НС по­не един месец преди НСОМ.

8. Комисията за оценяване се формира от представители на участващите ВУ и ръководителите на състезателите.

Б. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОМАКИНА, ЖУРИТО И КОМИСИЯТА

9. Домакинът:
9.1. свиква Националното съвещание;
9.2. осъществява връзката между жури, висшите училища, спонсори, външни организации и чуж­дестранни университети;
9.3. води предварителни разговори за издигане кандидатури за домакин на следващата олим­пиа­да;
9.4. осигурява помещения, хартия за писане, компютърна и размножителна техника;
9.5. ангажира квестори, които отговарят за реда по време на състезанието, както и за за­сек­ре­тя­ва­не и разсекретяване на писмените работи;
9.6. резервира места в хотели или общежития на направилите предварителна заявка участ­ни­ци.

10. Журито:
10.1. подготвя състезателните теми от задачи;
10.2. прилага решения и указания за оценка и ги предоставя на комисията за оценяване след края на времето за решаване;
10.3. ръководи работата на комисията за оценяване;
10.4. арбитрира спорните случаи и работите на евентуалните първенци преди разкриване на анонимността;
10.5. разглежда евентуални контестации след разсекретяването по съответен ред;
10.6. взема окончателно решение за класиране на състезателите.

11. Комисията за оценяване:
11.1. проверява и оценява състезателните работи съгласно указанията на журито;
11.2. определя при необходимост от своя състав и квестори.

В. УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО

12. Право да участва в НСОМ като състезател има всеки студент по бакалавърски програми или по магистърски програми след средно образование на Висше училище в Република България, как­то и от други държави, поканени от Организационния комитет.

13. Участието в олимпиадата е индивидуално. Състезателите от дадено ВУ се представят с ръко­во­ди­тел – преподавател или някой от състезателите.

14. Всеки състезател, ръководител на състезатели и представител на ВУ е длъжен да внесе такса за правоучастие в размер, определен от НС за съответната година.

15. Състезателите се разпределят в една от следните групи според специалността им:


· Група А – математически и информатически специалности;

· Група Б – технически и технологически специалности;

· Група В – икономически специалности.


16. Всяко ВУ има право да представи състезатели в дадена група, като максималният брой се оп­ре­де­ля от Организационния комитет при регистрацията в зависимост от възможностите на до­ма­ки­на.

17. Състезанието се състои от решаване на задачи, съобразени с конспекта за дадената група

18. Времето за решаване на задачите е 4 астрономични часа.

19. Състезанието е анонимно. Състезателите получават хартия за писане. Те трябва да ползват син химикал, а при желание и инструменти за чертане, но нямат право да ползват никаква справочна литература или технически средства.

Г. КЛАСИРАНЕ И ОТЛИЧИЯ

20. След проверката, разсекретяването и уведомяването на ръководителите за резултатите се допуска възможност за контестации. За целта ръководителят на съответния състезател подава в следващия половин астрономически час писмено възражение до журито. Окончателното решение се взема при единодушие от цялото жури в присъствие на ръководителя.

21. Класирането се извършва за всяка от групите по чл. 15 индивидуално по низходящ ред на получените точки. Класирането по ВУ за всяка група се извършва на базата на сбора от точките на тримата най-добре представили се състезатели от съответното ВУ в дадената група.

22. Журито присъжда следните отличия:

  • медали – златен, сребърен и бронзов, в съотношение 1:2:3 за 50% от състезателите – събралите най-много точки в индивидуалното класиране за съответната група;
  • грамоти на завоювалите първо, второ и трето място в класирането по ВУ за всяка група;
  • специални грамоти за оригинално решени задачи.

23. Организационният комитет:

  • издава сертификати за участие в НСОМ на всички състезатели;
  • определя размера и вида на наградите на отличилите се състезатели;
  • публикува в интернет резултатите от НСОМ (или предоставя копие на всички ръководители).
Д. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

24. По време на НСОМ се провежда Национално съвещание, на което се избира домакин на следващата олимпиада и се утвърждава конспекта за нея.

25. Изменения и допълнения на настоящия регламент се правят на Национални съвещания.

26. Настоящият регламент е приет на Национално съвещание, проведено на 8 април 2005 г. в рамките на 34. Пролетна конференция на СМБ на Боровец и допълнен на Национално съвещание от 20 май 2005 г. в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Регламентът е изменен на Национално съвещание, проведено на 17 март 2006 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и на Национално съвещание, проведено на 03.04.2007 г. в рамките на 36. Пролетна конференция на СМБ в курорт „Св. св. Константин и Елена”. Този регламент е изготвен въз основа на въведения регламент на 10 март 1997 г. в ХТМУ - София, уточнен на 31 март 2000 г. в ЛТУ - София и изменен на 5 април 2004 г. в Софийския университет ”Св. Климент Охридски”.


ein Bild

 


 
НСОМ'07
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
За контакти: Email: olimp07@uacg.bg, tel: +359 2 963 5245/320; +359 2 963 5245/324