Национална Студентска Олимпиада по Математика, Созопол - 2007

 
НСОМ'07
НАЧАЛО
Регламент
Конспекти
Настаняване
Регистрация
Програма
Контакти
Участници
Форум
Задачи
Решения в група А
Решения в група Б
Решения в група В
 

УАСГ - София; ТУ - София

Конспекти

Конспекти на НСОМ

Група А Група Б Група ВГрупа А – математически и информатически специалности

1. Матрици и детерминанти.

2. Системи линейни уравнения.

3. Линейни пространства. Евклидови пространства.

4. Векторна алгебра;приложения в геометрията.

5. Групи, пръстени, полета.

6. Уравнения на права и равнина.

7. Линейни оператори, собствени вектори и собствени стойности.

8. Редици и редове.

9. Функции, граници на функции, непрекъснатост.

10. Производни, основни теореми на диференциалното смятане.

11. Неопределени и определени интеграли.

12. Несобствени интеграли.Група Б – технически и технологически специалности

1. Полиноми, действия с полиноми, нули.

2. Матрици, действия с матрици, обратни матрици, ранг.

3. Детерминанти.

4. Системи линейни уравнения.

5. Вектори, действия с вектори, приложения в геометрията.

6. Уравнения на права и равнина.

7. Канонични уравнения на криви от втора степен.

8. Редици.

9. Граници на функции, непрекъснатост.

10. Производни, теореми на Рол, Лагранж и Коши. Правила на Лопитал, формула на Тейлор за функция на една променлива.

11. Изследване на функции - монотонност, екстремуми, изпъкналост и инфлексия, асимптоти.

12. Неопределен интеграл, методи за интегриране. Определен интеграл, приложения.Група В – икономически специалности

1. Уравнение на права и равнина, разстояние от точка до права, ъгъл между две прави.

2. Матрици - видове, действия, ранг на матрицата, обратна матрица, метод на Гаус за намирането и.

3. Детерминанти.

4. Системи линейни уравнения.

5. Полиноми и действия с тях, правило на Хорнер.

6. Числови редици, сходимост.

7. Граница на функция, непрекъснатост на функция.

8. Производни, теореми на Рол, Лагранж и Коши, правило на Лопитал. Монотонност, локални екстремуми, изпъкналост, асимптоти, изследване на функции.

ein Bild

 


 
НСОМ'07
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
За контакти: Email: olimp07@uacg.bg, tel: +359 2 963 5245/320; +359 2 963 5245/324